Integrale schulddienstverlener

Solliciteren

De integraal schulddienstverlener voert - conform de NVVK normen - werkzaamheden uit in het kader van aanmelding, intake, stabilisatie, regievoering, nazorg, duurzame financiële dienstverlening (DFD), preventie en vroegsignalering. Op basis van de uitkomsten van de stabilisatiefase leidt de integraal schulddienstverlener - in samenwerking met de casusregisseur -de cliënt door naar een externe partner voor de uitvoering van de  schuldregeling of naar maatschappelijk werk als casusregisseur bij DFD, indien de cliënt onvoldoende stabiel is voor het opstarten van een schuldregeling. Tijdens en na de schuldregeling ontvangt de cliënt nazorg vanuit de casusregisseur van maatschappelijk werk.

Functietaken Schulddienstverlener

 • Voeren van intake-, coaching-, vervolg- en eindgesprekken met cliënten;
 • Inventariseren en analyseren van de persoonlijke financiële situatie en schuldenproblematiek van de cliënt;
 • Opstellen van een Plan van Aanpak voor de cliënt en voortgangsrapportages;
 • Geven van voorlichting en coaching ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Doorverwijzing cliënten naar een bewindvoerder of budgetbeheerder ter stabilisatie van de financiële situatie;
 • Onderhouden van contacten met hulpverleningsinstanties en schuldeisers;
 • Signalering overige problematiek en zo nodig doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties;

Hellevoetsluis is een historische vestingstad, schitterend gelegen aan het Haringvliet. Hellevoetsluis koestert zijn rijke verleden maar heeft bovendien een duidelijke visie op de toekomst. De inwoners beschikken over moderne openbare voorzieningen en ruime huisvestingsmogelijkheden. Met elkaar (inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers) maken we de stad zoals deze is. Een stad waarin iedereen de kans krijgt om naar eigen kunnen mee te doen in de samenleving. Maar ook een stad waar zorg en ondersteuning is voor inwoners die dat nodig hebben.

De gemeente Hellevoetsluis is een platte organisatie. De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie waardoor medewerkers de kans krijgen uit de groeien tot taakvolwassen collega’s in een ‘lerende organisatie’. De kwaliteiten van de organisatie zijn: klantvriendelijk, open, transparant, flexibel en daadkrachtig. Men spreekt elkaar gemakkelijk aan, iedereen is controleerbaar en werkt klant- en servicegericht. Besluitvorming vindt plaats in open en transparante processen, waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en worden gerespecteerd. De organisatie is in allerlei opzichten sterk in ontwikkeling. De organisatie is onder andere bezig met een ambtelijke fusie. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 alle ambtenaren worden aangesteld bij de Werkorganisatie Voorne.

AFDELING Werk Inkomen en Zorg

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. WIZ organiseert in één loket de toegang voor de verschillende doelgroepen naar zorg en begeleiding rondom werk, inkomen en zorg. Meer maatwerk is gericht op preventie, het versterken van zelfredzaamheid en optimaal inzetten van sociale netwerken.

Integrale schulddienstverlening volgens het BAAS-CONCEPT

Hellevoetsluis zet in op een brede aanpak van de gemeentelijke schulddienstverlening, met binnen fase I aandacht voor maatwerk en achterliggende oorzaken van de schuldproblemen. Het BAAS-concept wordt zichtbaar vanuit een multidisciplinair team met een outreachende werkwijze en via het individuele Plan van Aanpak, waarbinnen naast schulddienstverlening ook uitdrukkelijke interventies zijn opgenomen die binnen het specialisme Maatschappelijk Werk liggen, omdat schuldenproblematiek meestal niet op zichzelf staat. Naast financiële problemen spelen er regelmatig ook psychosociale of fysieke problemen, problemen met werk of in de gezinssituatie. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van schulden of het oplossen van schulden in de weg staan. Schulddienstverlening is binnen de afdeling WIZ zo gepositioneerd dat deze achterliggende problemen integraal aangepakt kunnen worden in samenwerking met andere teams en  partners binnen en buiten de gemeente. De integraal schulddienstverlener werkt onder hiërarchische leiding van teamcoördinator Zorg van de gemeente Hellevoetsluis.

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of Maatschappelijk Werk in combinatie met uitstroomminor Schuldhulpverlening, aangevuld met relevante cursussen of vergelijkbaar;
 • Actuele kennis en vaardigheden, waaronder de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, faillissementswetgeving en bekend met de NVVK richtlijnen;
 • Actuele kennis en ervaring met de dagelijkse werkzaamheden van de schulddienstverlener binnen Fase I van de integrale schulddienstverlening, w.o. het opstellen van een Plan van Aanpak en het coachen/ adviseren van cliënten;
 • Kennis van inkomenscomponenten en voorkomende mogelijkheden voor inkomensreparatie, inclusief financiële tegemoetkomingsregelingen;
 • Kennis van de Sociale Kaart van Hellevoetsluis en omgeving of in staat zich dit snel eigen te maken;
 • Bereidheid om kennis- en vaardigheden op niveau te houden.

Gewenste competenties

 • Maakt een duidelijke en positieve indruk;
 • Is in staat om op professionele wijze een gesprek te voeren en te leiden, met gebruik making van gesprekstechnieken als doorvragen, confronteren en technieken voor een slechtnieuwsgesprek;
 • Is in staat zich in te leven in de belevingswereld van de cliënt en kan hier, waar mogelijk, op inspelen;
 • Zet cliënten ertoe aan resultaten te realiseren en problemen (zelfstandig) op te lossen;
 • Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties;
 • Streeft naar goede samenwerken met betrokken instanties en partnerorganisaties;
 • Neemt zo nodig de rol van bemiddelaar op zich bij onenigheid tussen anderen;
 • Toont zich integer en handelt consequent in lijn met de binnen de organisatie, (beroeps)groep; en/of maatschappij geldende normen en waarden;
 • Houdt rekening met de omgeving en respecteert verschillen tussen mensen.

De gemeente Hellevoetsluis gebruikt het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21. Dit systeem bevat algemene functiebeschrijvingen. De specifieke taken zoals genoemd in dit profiel zijn in te delen in de algemene functiebeschrijving medewerker beleidsuitvoering II  en is gewaardeerd op functionele schaal 9 (max. € 3.805,-- bruto per maand). Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij bieden op basis van ons bestaande aanstellingsbeleid een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, waarna bij goed functioneren een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort. Hiernaast bieden wij een prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAR/UWO. 

Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 30 mei 2018 mailen naar hrm@hellevoetsluis.nl o.v.v. vacaturenummer WIZ-06-18.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met het de teamcoördinator Zorg van de afdeling WIZ, Erik de Kraa, via het telefoonnummer 140181, toestel 464.

Solliciteren