Directeuren Hoeksche Waard

Solliciteren

Als directeur ben je een leider met visie die mensen en teams kan inspireren, coachen en stimuleren in hun ontwikkeling. Pionieren, snel schakelen en verbinden zijn kernwoorden die jouw stijl typeren. Je bent opdrachtgever voor de teams en weet wat nodig is voor een goede opdrachtverlening zodanig dat een team de ruimte krijgt die het nodig heeft om optimaal te functioneren. Je kan 'loslaten’ en écht vertrouwen geven aan medewerkers. Je bent een stevige en integere persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. Je verbindt kennis en ervaring op het eigen werkterrein aan strategisch denkvermogen en het nemen van medeverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie.

Gezien de behoefte aan complementariteit binnen de directie hebben we twee mogelijke profielen geformuleerd:

 • een oriëntatie op bedrijfsvoering; organisatieontwikkeling; dienstverlening en optimaal functionerende (interne) processen;
 • een oriëntatie op strategische en integrale beleidsontwikkeling; programma- en projectmanagement en het verzorgen van de vertaalslag van ‘buiten naar binnen’.

Deze profielen zijn niet perse leidend, maar mogelijk richting gevend voor wat betreft verdeling van de portefeuilles (nog af te stemmen met het profiel van de te benoemen beoogd gemeentesecretaris).

Wij zoeken directeuren die:

 • leiderschap tonen door te inspireren met voorbeeldgedrag en in het uitdragen van organisatiewaarden en principes;
 • sterk zijn in de ontwikkeling en het laten realiseren van lange termijn visies en de bestaande visie verder uit kunnen bouwen;
 • energieke, inspirerende en resultaatgerichte leiders zijn die verbinden en het beste uit mensen weten te halen;
 • intrinsiek gemotiveerd zijn om een strategische rol te spelen binnen het publieke domein;
 • passie hebben voor dienstverlening;
 • handelen vanuit zelfkennis en authenticiteit;
 • politiek en bestuurlijk zeer sensitief zijn en zich staande houden in een organisatie waar diverse belangen gewogen moeten worden; 
 • teamspelers zijn die zich bewust zijn van hun eigen rol en houding in een team.

 

Gemeente Hoeksche Waard:

‘dichtbij in verbinding met de omgeving’. De te vormen gemeente zoekt twee directeuren met energie, ontwikkelvermogen en realisatiekracht die samen met bestuurders, medewerkers en inwoners een bijdrage leveren aan het vormgeven van de nieuwe gemeente en aan de doorontwikkeling daarna.

Hoeksche Waard

Direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden en omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas ligt het eiland Hoeksche Waard. Het eiland heeft zelfbewuste dorpen en buurtschappen met elk een eigen identiteit. Het oorspronkelijke karakter van het landschap met zijn openheid, dijken en kreken is hier nog duidelijk zichtbaar. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

 ‘Dichtbij in verbinding met de omgeving’ is de missie van de te vormen gemeente. Recent heeft de Tweede Kamer akkoord gegeven op het wetsvoorstel herindeling. Voor de zomervakantie wordt het besluit van de Eerste Kamer verwacht. Onder voorbehoud hiervan worden de voorbereidingen getroffen voor een bestuurlijke fusie per januari 2019. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en ook de gemeenschappelijke regelingen Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) en ICT-samenwerking Hoeksche Waard (ISHW) maken deel uit van het herindelingsproces.

In stuurgroep, projectgroep en werkgroepen wordt door veel betrokkenen inzet geleverd om de start van de gemeente zo succesvol mogelijk te laten zijn. De nieuwe gemeente Hoeksche Waard zal ruim 85.000 inwoners gaan tellen, verdeeld over 17 kernen/buurtschappen op een oppervlakte van ca. 320 km2. In de nieuwe gemeente gaan ongeveer 600 medewerkers functioneren.

De regio kenmerkt zich door hechte en betrokken gemeenschappen; ondernemerszin en duurzame en innovatieve landbouw. Voor de toekomst van de gemeente is een droombeeld geformuleerd: vitaliteit; betrokkenheid; duurzaamheid; bereikbaarheid en landschappelijke kwaliteit zijn kernbegrippen hierin. Deze ambitie heeft gevolgen voor de wijze van besturen en werken van de nieuwe gemeente. Het betekent dat er voor de nieuwe gemeente drie pijlers zijn geformuleerd:

 • optimaal dienstverlenend
 • kerngericht werken
 • externe oriëntatie.

Voorlopige kernwaarden van de nieuwe gemeente zijn: vakmanschap, persoonlijk, ambitieus, nieuwsgierig, flexibel en durf. Meer informatie? www.toekomsthw.nl

De te vormen organisatie

Uitgangspunt voor de sturing van de organisatie is, zoals genoemd in de vastgestelde besturingsfilosofie en hoofdstructuur: “Dat de organisatie voldoende flexibel is ingericht om te kunnen inspelen op wat er buiten speelt. Dit betekent een organisatie die opgavegericht en netwerkend werkt, creatief is, samenwerkt, zelf organiserend vermogen heeft, strategisch opereert, loslaat en vertrouwt, communicatief is en leert door te doen. De organisatie geeft ruimte aan talentontwikkeling en de gemeente is een inspirerende en aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte om te evalueren en te leren.”

De organisatie die per 1 januari 2019 start, bestaat uit twee managementlagen. De beoogd gemeentesecretaris vormt samen met directie de eerste managementlaag. De tweede laag is die van de teammanagers. Er komt een driehoofdige directie onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De directie werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid en wordt ondersteund door een directiesecretaris en enkele strategisch adviseurs. De teammanagers, die beschikken over coachende vaardigheden om het team en de medewerkers te laten groeien en zelforganisatie te bevorderen, ressorteren onder de directie. Het management is complementair aan elkaar qua kennis en vaardigheden.

De directie

Het directieteam is complementair aan elkaar qua kennis en vaardigheden. De kern van de verantwoordelijkheid van de directie is dat er richting gegeven wordt aan het proces. Dat een flexibele en faciliterende houding wordt ingenomen ter ondersteuning van het proces. De directie is koersvast ten aanzien van visie en strategie. Geeft strategische richting aan en biedt ruimte en coaching.

Het directieteam werkt aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. Een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving vormt hierin de kern. Het directieteam stimuleert kerngericht werken; een optimale dienstverlening en een maximale externe oriëntatie binnen de gemeente. De directie is collegiaal verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. In de startfase schenkt de directie in het bijzonder aandacht aan het leren en ontwikkelen van medewerkers. Zelforganisatie binnen de teams wordt bevorderd en daarbij worden de teammanagers en de teams ondersteund door coaches.

Het directieteam is opdrachtgever voor de teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken. De coaching van de 20 teammanagers wordt verzorgd door de directie. Binnen het directieteam zal de beoogd gemeentesecretaris zich vooral richten op het bestuur; de strategie; de ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met externe (regionale) partijen. De twee directeuren verdelen in onderling overleg hun aandacht over de teams en leggen verantwoording af aan de gemeentesecretaris die als algemeen directeur verantwoording aflegt aan het college van B&W.

 

We zoeken kandidaten met ruime strategische managementervaring (bij voorkeur als eindverantwoordelijke). De kandidaten hebben een politiek-bestuurlijke antenne en hebben ervaring in een complexe (politiek bestuurlijke) context. Zij beschikken over academisch werk- en denkniveau, strategische denkkracht en hebben ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie. Daarnaast is er aantoonbare ervaring met innovatief organiseren en beschikken ze over voor de functie relevante netwerken of bouwen deze op en onderhouden ze. Wij vragen de kandidaten zich te committeren aan de visie en beoogde doorontwikkeling van gemeente Hoeksche Waard.

Persoonskenmerken

Betrokken, omgevingsbewust, besluitvaardig, relativerend, toegankelijk en open.

De procedures worden gelijktijdig in- en extern opengesteld. De functie wordt gehonoreerd in schaal 16 met een maximaal salaris van €107.000,- op basis van een fulltime dienstverband. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd. De voorlopige benoeming wordt door de Stuurgroep (en de vijf betrokken Colleges van B&W) gedaan. Begin 2019 wordt de benoeming omgezet naar een benoeming bij de nieuwe gemeente. Tot die tijd is de kandidaat actief ten behoeve van de herindeling in opdracht van de stuurgroep. Het heeft de voorkeur van de opdrachtgever dat de kandidaat kort na de zomer kan starten. De selectiecommissie wordt gevormd door afgevaardigden namens de werkgever en namens de BOR en ondersteund door de adviseur van Castanho. In de eindfase van de procedure heeft de beoogd gemeentesecretaris een rol in de selectie. Castanho verricht de eerste selectie. De gesprekken vinden plaats op 15 en 18 juni 2018 (eerste en tweede ronde). Een eventueel assessmentonderzoek staat gepland voor 22 juni.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. U kunt solliciteren tot maandag 28 mei 2018 via www.castanho.nl/vacatures.

Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u in uw motivatie aan te geven welke oriëntatie het best bij uw ervaring en/ of wensen past zodat wij de complementariteit kunnen beoordelen. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek.

Solliciteren